Rajska Zahrada

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vydáva na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru zakúpeného Kupujúcim (Spotrebiteľom) od Predávajúceho v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.rajskazahrada.sk.

Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto Tovaru je zo zákona vylúčená.

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon").

I.ZÁKLADNÉ POJMY

1. Na účely tohto Reklamačného poriadku majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

a) „Zmluva" znamená:

- Kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe, ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“);

b) „Kupujúci“ znamená fyzickú osobu – spotrebiteľa, ktorý doručí Predávajúcemu objednávku prostriedkami diaľkovej komunikácie a to aj prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho;

c) „E-shop“ znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.rajskazahrada.sk;

d) „Zákazník“ znamená Kupujúci v postavení spotrebiteľa;

e) „VOP“ znamená Všeobecné obchodné podmienky pre nákup Tovaru v internetovom obchode Predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.rajskazahrada.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim;

f) „Zmluvné strany" znamená Kupujúceho a Predávajúceho ktorí vzájomne medzi sebou navzájom uzatvorili Zmluvu;

g) „Predávajúci“ znamená spoločnosť JASPIRE, s.r.o., Radničné námestie č. 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, IČO: 47223740, DIČ: 2023818676;

h) „Predmet kúpy alebo Tovar“ tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na e-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom e-shopu;

i) „Kúpna cena" kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.;

j) „Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

k) „ZOS“ znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

2. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

II. ZÁRUČNÁ DOBA

1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba.

2. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. V prípade kúpnych zmlúv začína záručná doba plynúť odo dňa odovzdania/dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu Predávajúcim, resp. odo dňa keď si Kupujúci nesplnil povinnosť prevziať Predmet kúpy.

4. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

III. NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, Kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

2. Kupujúci je pri používaní Tovaru povinný dodržiavať podmienky stanovené pre používanie Tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a neužívať Tovar spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým účelom jeho použitia.

Kúpna zmluva:

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a Kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2 OZ.

4. Doba od uplatnenia reklamácie až do času, keď Kupujúcemu po skončení opravy vznikla povinnosť prevziať Tovar, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

5. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré si z týchto práv Kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

9. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

IV.SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V.MIESTO UPLATNENIA REKLAMACIE

1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu v ktorejkoľvek kamennej predajni Predávajúceho. Ak prišlo k zakúpeniu tovaru prostredníctvom e-shopu Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v kamennej predajni Predávajúceho, alebo zaslaním predmetného tovaru poštou na adresu Predávajúceho uvedenú vo VOP internetového obchodu. VOP sú prístupne k nahliadnutiu na stránkach internetového obchodu Predávajúceho.

2. Reklamovaný produkt musí byť zo strany Kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. V prípade uznania reklamácie predávajúcim bude zákazníkovi vrátené poštovné.

VI.ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNENIE ZÁRUKY

1. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho zaniká, v prípade ak bola vada spôsobená z dôvodov na strane Kupujúceho, a to najmä:

a) mechanickým poškodením Predmetu kúpy, Kupujúcim alebo treťou osobou,

b) používaním Predmetu kúpy v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu a podmienkam, v ktorých je možné Predmet kúpy použiť podľa poučenia o požití Predmetu kúpy vykonaného Predávajúcim,

c) poškodením Predmetu kúpy používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

d) neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

e) neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) zásahom k tomu neoprávnenej osoby,

k) násilným poškodením Predmetu kúpy, Kupujúcim,

VII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto reklamačného poriadku.

3. Tento reklamačný poriadok platí po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim založeného Zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.