Rajska Zahrada

Všeobecné obchodné podmienky

I.Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi Predávajúcim prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese na strane jednej (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou spotrebiteľom ako Kupujúcim na strane druhej (ďalej len "Kupujúci"), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho umiestneného na internetovej adrese www.rajskazahrada.sk, ktorá umožňuje nákup tovaru predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie"). Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa strany výslovne nedohodli inak.

Identifikačné a kontaktné údaje Predávajúceho a prevádzkovateľa internetového obchodu: Predávajúci

Obchodné meno: JASPIRE s.r.o.
Sídlo: Radničné námestie, 90201 Pezinok, Slovenská republika
IČO: 47 223 740
IČ DPH: SK2023818676
DIČ: 2023818676
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 90399/B
Konateľka spoločnosti je: Mgr. Janka Porubanová
Telefón: +421 903 739 888
E-mailový kontakt: info.rajskazahrada@gmail.com
Adresa internetového obchodu predávajúceho: www.rajskazahrada.sk (ďalej len "internetový obchod")
(ďalej spoločnosť JASPIRE s.r.o. aj ako „Predávajúci“ alebo ako „prevádzkovateľ“)

JASPIRE s.r.o. je subjektom, ktorý zabezpečuje technickú prevádzku stránok a ich správu.

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvára a plní kúpnu zmluvu za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti. Na objednávanie produktov prostredníctvom internetového obchodu je oprávnená fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, t.j. predávajúceho a Kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.4 Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 205/2007 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014“), ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, má prednosť text kúpnej zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

1.8 Tieto VOP nepredstavujú kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, uzatvorenú s využitím rozhrania www.rajskazahrada.sk, a súhlas s týmito VOP nepredstavuje uzatvorenie kúpnej zmluvy. Podmienky zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, predmetom ktorého je kúpa produktov prostredníctvom internetového obchodu, sú uvedené v čl. V. týchto VOP. Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

II. Duševné vlastníctvo

2.1 Používaním webovej stránky sa zákazníkom neudeľuje žiadne povolenie ani licencia na používanie prvkov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva vzťahujúceho sa na označenie JASPIRE. Zákazníkovi je prísne zakázané vytvárať kópie, distribuovať, publikovať, spracovať, manipulovať, meniť, modifikovať alebo akokoľvek inak používať chránený obsah.

2.2 Nákup produktov zákazníkmi neoprávňuje zákazníka a ani neposkytuje zákazníkovi žiadne povolenie ani licenciu na používanie registrovaných ochranných známok JASPIRE a iných obsahov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane názvu domény.

2.3 Používanie registrovaných ochranných známok JASPIRE, ako jej slovných prvkov, tak aj grafického zobrazenia alebo loga, je prísne zakázané; zákazník nesmie žiadnym spôsobom priamo ani nepriamo používať charakteristické znaky JASPIRE. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu, nesmie zákazník používať žiadne prvky chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva, a to ochranné známky JASPIRE.

III. Nákup tovaru

3.1 Zákazník má možnosť vykonať výber produktu zadaním názvu produktu alebo jeho časti do vyhľadávacieho poľa www.rajskazahrada.sk. Po vykonaní výberu produktu zákazníkom ponúkne www.rajskazahrada.sk zoznam relevantných ponúk, zodpovedajúcich zadaniu zákazníka.

3.2 V každej ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

- názov produktu;
- fotografia produktu; môžu byť taktiež použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napr. vo farbe balenia produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
- špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
- cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak

3.3 Vedľa ceny produktu môže byť v ponuke uvedená cena vrátane dopravy k zákazníkovi, prípadne cena jednotlivých spôsobov dopravy.

3.4 Po výbere konkrétnej ponuky už v rámci internetového obchodu www.rajskazahrada.sk vloží zákazník produkt do nákupného košíka, jeho obsah má možnosť skontrolovať, meniť odstrániť jeho prípadné chyby pred odoslaním objednávky.

3.5 V nákupnom košíku sa zákazníkovi zobrazí vždy všetok tovar uložený v košíku, cena produktu, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkých produktov uložených v košíku a náklady na dopravu objednaných produktov; ceny produktov sa zobrazujú vrátane DPH.

3.6 Odoslanie objednávky zákazníkom je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s JASPIRE s.r.o. JASPIRE s.r.o. potom prostredníctvom svojho internetového obchodu prevádzkovaného v rámci www.rajskazahrada.sk potvrdí objednávku na e-mailovú adresu zadanú zákazníkom v rámci objednávky. Prijatím potvrdenia objednávky zákazníkom je uzatvorená kúpna zmluva s JASPIRE s.r.o.

IV. Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

4.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, (ďalej len ako „tovar“).

4.2 Internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:

a) názov produktu;
b) fotografia produktu ; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu ; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;
d) cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi , ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní;

4.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

4.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4.5 Nákup tovaru môže Kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie.

4.6 Za účelom registrácie je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.7 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

V. Uzavretie kúpnej zmluvy

5.1 Na účely objednania tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare, ktorý Kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,
b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5.2 Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho“).

5.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.4 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky Kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 6.1 a) alebo v prípade platby ceny za tovar platobnou kartou v prevádzke Predávajúceho podľa čl 6.1 b) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

5.5 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

5.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

VI. Cena tovaru a platobné podmienky

6.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti v prevádzke Predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde Predávajúci umožňuje osobný odber;
b) bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke Predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde Predávajúci umožňuje osobný odber;
c) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý Predávajúci oznámi Kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len "účet Predávajúceho");
d) dobierkou tam, kde Predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu.

6.2 Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru.

6.3 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku alebo v prípade platby platobnou kartou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

6.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

6.5 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený Kupujúcemu v rámci procesu objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 6.1 c).

6.6 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

6.7. Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

6.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

VII. Dodanie tovaru

7.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar Kupujúcemu v nasledujúcich lehotách:

a) v prípade platby v hotovosti alebo platobnou kartou sa Predávajúci zaväzuje vydať tovar Kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky Kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní,

b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom, t. j. prevodom na účet, sa Predávajúci zaväzuje vydať tovar Kupujúcemu v prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní, najskôr však po tom, čo bude Kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 5.4 VOP,

c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade , že tovar je doručovaný Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa Predávajúci zaväzuje odoslať tovar Kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie Kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo Kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 pracovných dní od prijatia objednávky oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 3 dní od prijatia objednávky, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

7.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností Kupujúcim, nesie Kupujúci.

7.3. Tovar, ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 48 hodín. Tovar, ktorý na sklade nie je, je vždy označený pojmom "NIE JE SKLADOM" jeho dostupnosť overíte dotazom na email: info@rajskazahrada.sk Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom, ale je dostupný, je maximálne mesiac vo veľmi ojedinelých prípadoch aj viac.

7.4. Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s..Poštovné a balné je 2,70 EUR (ako pri dobierke tak pri bankovom prevode), pri nákupe nad 60 EUR hradí poštovné a balné Predávajúci.

VIII. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho, alebo e-mailom na adrese info.rajskazahrada@gmail.com.Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

8.3 Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúcemu,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, - predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a
- v ďalších prípadoch ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014.

8.5 Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil.

8.6 Kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu Predávajúcemu na prevádzke Predávajúceho alebo zaslať späť na adresu sídla Predávajúceho , a to najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

8.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša Kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.8 Po odstúpení od zmluvy Vám Predávajúci vráti všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

IX. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamácie

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Predávajúceho za vady sa riadia najmä ustanoveniami § 53, § 499 a nasl., § 588 a nasl. a § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.2. Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo elektronicky na e-mailovou adresu: info.rajskazahrada@gmail.com.

9.3. Reklamačný poriadok a bližšie informácie vo vzťahu k záruke a reklamácii v súvislosti s kúpnymi zmluvami nájdete na nasledovnej internetovej adrese: www.rajskazahrada.sk

9.4 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),
- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou Kupujúceho,
- poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),

X. Alternatívne riešenie sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy na riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@rajskazahrada.sk.

XI .Kontrolný orgán

10.1 Kontrolným orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len ako „SOI“), web: www.soi.sk, kontaktné údaje:

Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32,
827 99 Bratislava 27
Slovenská republika

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:
ars@soi.sk; adr@soi.sk

Telefónne číslo: +421 2 582 72 123
Fax: +421 2 534 14 996

XII. Ochrana osobných údajov a zásady ukladania cookies

Informácie o ochrane osobných údajov a zásady ukladania cookies nájdete na internetovej adrese predajcu: www.rajskazahrada.sk

XIII. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP sú platné a účinné dňom __.__.____.

12.2 Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť.

12.3 Vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 205/2007 Z.z., zákonom č. 102/2014, ako aj zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

12.4 V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto VOP boli z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.